İş Yeri Açma

Vergi Dairesinden İstenen Belgeler

 1. İşe Başlama formu doldurulur.
 2. Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
 3. İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü.
 4. İkametgah 
 5. İşe Başlama Formu
 6. Nüfus Cüzdanı Örneği
 7. Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

İlgili Belediyelerden İstenen Belgeler

 1. Nüfus Cüzdanı Örneği,
 2. Vergi Levhası,
 3. Ustalık belgesi Aslı
 4. Ustalık Belgesi olmayanlar; kendine ait iş yeri veya bir başka işyerinde mesül müdürlüğü bulunmayan,belge sahibinin noter sözleşmesi yapılarak sigorta şartı aranmaktadır.
 5. Esnaf Sicil Kaydı,
 6. Oda Faaliyet Belgesi,
 7. Tapu veya Kira Kontrat Fotokopisi,
 8. İki Adet Resim,
 9. Pul
 10. Milli Eğitim bakanlığınca eğitim ve belgelendirilmesi yapılan 110 meslek dalında ustalık belgesi ile başvurarak matbu formları doldurularak incelemeye verilir.
 11. Belediye o yerin uygun olduğuna dair muvafakat verir. Noter tasdikli muvafakat belgesi (mesken ise kat maliklerinden alınan izin )

Meslek Odasından İstenen Belgeler

 1. Kimlik Fotokopisi 
 2. İkametgah Senedi
 3. 3 Adet Resim
 4. Vergi Levhasının Fotokopisi
 5. Varsa ustalık belgesinin aslı ve fotokopisi

Bağ-Kur dan İstenen Belgeler

1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.

 

Bağ-Kur sigortalısı sayılır.1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir


Site İçi Arama